fbpx
  • Zavod Nefiks
  • Aktualno
  • Partnersko sodelovanje visokega šolstva z gospodarstvom, negospodarstvom in socialnimi partnerji
Partnersko sodelovanje visokega šolstva z gospodarstvom, negospodarstvom in socialnimi partnerji

| Aktualno

Zavod Nefiks na področju problematike zaposlovanja mladih izvaja različne programe, s katerimi skuša mladim pomagati pri iskanju prve zaposlitve. Poleg Zaposlitvenega kluba za mlade, ki slednje direktno povezuje s podjetji, pa izvaja tudi različne izobraževalne programe, ki mladim zelo pomagajo pri zaposlovanju. Na Direktorat za visoko šolstvo (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) smo naslovili vprašanje, kakšne ukrepe na tem področju izvaja država.


Sodelovanje delodajalcev in visokega šolstva
»Partnersko sodelovanje delodajalske sfere in visokega šolstva poteka že danes, v prihodnje pa si želimo še več povezovanja, kar bo imelo pozitivne učinke na perečo problematiko zaposlovanja diplomantov visokega šolstva, saj se bodo lažje usklajevale potrebe gospodarstva in struktura vpisa, kar bo omogočilo pridobitev ustreznih aplikativnih znanj in kompetenc ter olajšalo vstop diplomantov na trg dela« so odgovorili z direktorata.

V pripravi novi projekti za pridobivanje izkušenj mladih
Na direktoratu so povedali, da je ena izmed prioritetnih nalog v sklopu Operativnega programa 2014-2020 vključevanje v programe z gospodarskim, negospodarskim in neprofitnim sektorjem, s tem pa želijo izvajati modele odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem. To bo »mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti« so prepričani na direktoratu.

Na Uradu RS za mladino, ki so že od samega začetka podpornik sistema beleženja neformalnega izobraževanja Nefiks, dodajajo da bo center RS za poklicno izobraževanje »pripravil predlog nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/mladinska delavka, ki bo omogočila pridobitev javne listine za dokazovanje usposobljenosti za opravljanje poklica mladinskega delavca/mladinske delavke.«

Dobre prakse že obstajajo
»Preko projektov, ki bodo načrtovani v partnerskem sodelovanju z gospodarstvom, negospodarstvom, socialnimi partnerji in drugimi deležniki, se bo ob hkratnem zagotavljanju večjega in hitrejšega zaposlovanja študentov, vključenih v tovrstne projekte, spodbujalo tudi reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja, kar posledično vpliva tudi na večjo prilagodljivost, učinkovitost ter konkurenčnost gospodarstva,« so zapisali na Direktoratu za visoko šolstvo in kot primer dobre prakse navedli projekt 'Po kreativni poti do praktičnega znanja'. Na Zavodu Nefiks pa menimo, da je nujno tudi direktno povezovanje mladih iskalcev zaposlitve z delodajalci, kar uspešno poteka v okviru projekta Zaposlitveni klubi za mlade.Eden izmed pomembnejših projektov na področju visokega šolstva pri nas je tudi vzpostavitev sistema za spremljanje visokošolskih diplomantov v Sloveniji, saj želijo izboljšati odzivnost izobraževalnega sistema in pričakovanja mladih z izvajanjem »visoko kvalitetnih storitev poklicne in karierne orientacije na vseh ravneh formalnega izobraževanja,«, so povedali na Direktorat za visoko šolstvo. Hkrati pa bo v okviru informacijskega sistema eVŠ z nadgradnjo »mogoče zagotoviti zajem podatkov o zaposljivosti diplomantov  in vzpostaviti oziroma konfigurirati analitično orodje, ki bo omogočalo spremljanje zaposljivosti diplomantov in bo na voljo tako oblikovalcem visokošolskih javnih politik (ministrstvom) kot visokošolskim zavodom.«

Na Uradu RS za mladino so dodali še, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja tudi predlog dokumenta, »ki bo oblikoval celovito politiko ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju priznavanja in beleženja neformalno pridobljenih znanj in izkušenj.«

Kako izbrati študijsko smer?
Direktorat za visoko šolstvo v okviru pomoči mladim pri izbiri nadaljne poti finančno podpira karierne centre na visokošolskih zavodih, v okviru Operativnega programa 2014-2020 pa jih želijo še bolj podpreti za nadaljni razvoj in izvajanje dejavnosti, kar naj bi zagotavljalo še kakovostnejšo karierno orientacijo za šolajočo se mladino. V okviru tega bodo karierni centri začeli izvajati nove, dodatne aktivnosti »za ustrezno načrtovanje karierne poti študentov od vpisa do zaposlitve za bolj celovito informiranost delodajalcev o programski ponudbi visokošolskih zavodov ter kompetencah študentov in diplomantov za njihovo lažje vključevanje na trg dela. Ciljne skupine se bodo razširile: vključeni poleg študentov v rednem študijskem procesu bodo tudi bodoči študenti, diplomanti ter delodajalci.« S tem se bodo krepile vezi vseh vpletenih, kar »bo doprineslo h kakovostnemu, odzivnemu, odprtemu sistemu izobraževanja in s tem povezanosti z namenom odpravljanja razlik med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter krepitve konkurenčnosti podjetij, ki je ena od ključnih pomenov za rast in gospodarski razvoj ter hiter odziv na gospodarske in družbene trende.«Pridobivanje praktičnih izkušenj za mlade zelo pomembno
Na direktoratu poudarjajo pomen pridobivanja praktičnih izkušenj za mlade, saj jim to omogoča lažji prehod iz izobraževalnega procesa na trg dela, posledično pa s tem lažje prenašajo znanje v prakso. »Projekt 'Po kreativni poti do praktičnega znanja' je primer dobre tovrstne prakse, kjer študentje v okviru projektnih aktivnosti razvijajo inovativnost, kreativno razmišljanje in druge kompetence, ki jim omogočajo lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.«

»Tudi neformalne izkušnje, ki jih mladi pridobijo tekom izobraževanja in po njem, so zelo pomembne, zato podpiramo vse oblike pomoči mladim pri vključevanju na trg dela in pri osebnostnem razvoju,« so odgovor zaključili na Direktoratu za visoko šolstvo (MIZŠ) in s tem potrdili tisto, na kar z Zavoda Nefiks opozarjamo že dlje časa – pri iskanju zaposlitve so pomembne vse izkušnje, tudi neformalne. Še bolj pomembno pa je to, da jih mladi znajo dobro predstaviti, kar jim omogoča Nefiks.   


Tamara Pevec

KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00